Gebruiksvoorwaarden Cmena.nl - Maart 2021

Artikel 1
Definities 1.1 Cmena.nl, een initiatief van het Arab Film Festival, met beperkte aansprakelijkheid, geproduceerd door Stichting Waar Art & Culture, statutair gevestigd te (3061 PB) Rotterdam, aan de Van de Leckestraat 6C.

1.2 Dienst: de service van Cmena.nl die het gebruikers mogelijk maakt via diverse apparaten content te kunnen afnemen, na betaling en uitsluitend voor eindgebruik onder onderstaande voorwaarden.

1.3 Gebruiker: de natuurlijke persoon die content afneemt van Cmena.nl anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

1.4 Partijen: Cmena.nl en Gebruiker gezamenlijk.

1.5 Apparaten: de apparaten waarop Content afgespeeld kan worden, zoals deze zijn vermeld op de Website.

1.6 Transactie: het gezamenlijk besluit van Partijen tot het aangaan van een rechtsverhouding, waarbij Cmena.nl toezegt, met toepasselijkheid van de bepalingen opgenomen in deze Voorwaarden, toegang tot bepaalde Content te leveren tegen een door Gebruiker te verrichten tegenprestatie bestaande uit de betaling van een bedrag.

1.7 Content: audiovisueel materiaal, zoals films, tv-series, trailers en previews.

1.8 Voorwaarden: de onderhavige Gebruikersvoorwaarden, die op de (rechts)verhouding van Partijen van toepassing zijn.

1.9 Website: de Website van de Dienst van Cmena.nl, te vinden op https://www.cmena.nl.

1.10 Klantenservice: de Klantenservice en de bereikbaarheid is te vinden op https://cmena.nl/. De klantenservice is bereikbaar op info@cmena.nl.

1.11 Klachten: eventuele klachten kunnen per e-mail ingediend worden op info@cmena.nl.

Artikel 2
De Dienst 2.1 Alvorens Gebruiker gebruik kan maken van de Dienst, waaronder het afnemen van Content, dient Gebruiker zich eerst (eenmalig) te registreren op de Website en de Voorwaarden te accepteren.

2.2 Alleen personen van 16 jaar en ouder kunnen zich registreren. Wanneer echter een Gebruiker de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt kan deze met toestemming van zijn ouder of verzorger zich registreren en gebruik maken van de Dienst.

2.3 Het beheer, het wijzigen van het profiel van Gebruiker, het kiezen van de betaalmethoden zal plaats vinden op de accountpagina van de Gebruiker op de Website.

2.4 Gebruiker dient bij het registreren op de Website zijn e-mailadres als gebruikersnaam op te geven en een uniek wachtwoord te kiezen.

2.5 Gebruiker zal het wachtwoord in combinatie met de gebruikersnaam strikt geheim houden en niet aan derden bekend maken. Elke Transactie die met de combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord wordt gedaan, waaronder gebruikmaking, wordt geacht door Gebruiker te zijn gedaan of met goedkeuring van Gebruiker. Misbruik en of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord in combinatie met de gebruikersnaam komen voor rekening en risico van Gebruiker, tenzij dit gebruik aan Cmena.nl kan worden toegerekend.

2.6 Cmena.nl kan voorschriften en instructies met betrekking tot onder meer het gebruik van de Dienst en het gebruik van het Tegoed vaststellen. Deze voorschriften en instructies worden opgenomen op de Website en kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Gebruiker is gehouden om deze voorschriften en instructies zorgvuldig na te leven.

2.7 Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van Cmena.nl van toepassing, zoals dat is gepubliceerd op de Website. Cmena.nl is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Cmena.nl is onder nummer …… aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

2.8 Ten aanzien van de Dienst is het Commissariaat voor de Media belast met het toezicht op de naleving van de Mediawet 2008.

2.9 Cmena.nl houdt zich aan de wettelijke verplichting dat de afgeleverde Content aan de overeenkomst moet beantwoorden.

Artikel 3
De Content 3.1 Als Gebruiker geregistreerd is, heeft deze toegang tot het overzicht van de Content en kan deze Content afnemen onder de condities als opgenomen in deze Voorwaarden.

3.2 De beschikbare Content op de Dienst zal voortdurend variëren. Cmena.nl behoudt zich het recht voor om het aanbod van Content zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

3.3 De Content wordt aangeboden onder de vermelding van de door Cmena.nl licentiegevers vastgestelde leeftijds-en inhoudsclassificaties tenzij deze licentiegevers dergelijke classificaties niet hebben vastgesteld. Door een Transactie aan te gaan, verklaart Gebruiker tenminste de voor de specifieke Content vereiste leeftijd te hebben.

3.4 Sommige Content zal (tevens) beschikbaar zijn in HD-Content. Dergelijke Content is uitsluitend te bekijken op apparaten die HD ondersteunen en via een internet verbinding die voldoende bandbreedte heeft. Gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor of HD-Content kan worden afgespeeld op een Apparaat van de Gebruiker en of de bandbreedte van de internetverbinding van Gebruiker voldoende is voor deze Content.

Gebruiker kan hiertoe de FAQ